U video radu “500m u dubinu sna” (2017), šestoro radnika Jame prepričava po jedan san. Analiziranjem ovih iskaza čitaju se određeni modeli govora, profilisani komunističkom ideologijom. Iza razlika uzrasta i ličnosti radnika, koje naizgled prikazuju različite identitete, krije se određen šablon cenzure iskaza, nastao kao posledica autoritativnog političkog sistema i njegove kontrole i posedovanja ličnog i intimnog. Rad je video instalacija koja se sastoji od intervjua iz 2017. godine i rada "XIII Horizont", prikazana na dva stara televizorka monitora u rezoluciji 4:3. Audio dva snimka se meša čime svakodnevnica apstraktnog puta kroz hodnike Jame, podseća na put u dubinu nesvesnog.

“500m u dubinu sna”, jednokanalna video instalacija, trajanje: 00:05:23, 2017

“XIII Horizont”, jednokanalna video instalacija, trajanje: 00:07:34, 2017

U radu “Snovi pod zemljom” (2015), sažetom deskripcijom slika iz svakodnevnog života, koje ne prevazilaze okvire realnosti, iskazi snova troje radnika u Jami RTB-a bor odražavaju ekonomsku doktrinu u kojoj je mesto za psihološki pojmovni aparat suženo i kontrolisano. Prisutne su četiri teme: porodična kod najmlađeg radnika, duhovita i košmarna kod radnika srednjih godina i kod najstarijeg rudara vizija budućnosti koja uopšte ne obuhvata polje sna kao simboličkih slika svesti. Rad je nastao kao reciklaža kadrova iz neuspelog video rada u kom je bilo nemoguće kroz mediji videa zadreti do intimnog sveta sna rudara i čine ga friz fotografja portreta i tri fotografije sa prepisanim iskazima.

"Horizonti" (2016) predstavljaju šest karti nastalih dekonstrukcijom i razlaganjem jednog celovitog aksonometrijskog prikaza Jamskih hodnika. Ove informacije u sirovom stanju nisu od značaja i mogu da se upotrebe samo u vidu moći, kao što to, kako kaže Fuko, čine nauke. Moć je masa informacija na jednom mestu koju aparat moći poput RTB-a koristi i eksploatiše. On upotrebljava moć u poznavanju Jamskog područija, pa samim tim i korišćenjem mapa kao alata. Razlaganjem kompleksne, mrežaste strukture na delove, menja se njegovo značenje, obezvrđuju se.

Maketa predstavilja topološku strukturu preplitanja bio-socijalnih uslova u okviru jedne enormne površine na teritoriji Bora.Ova mini kopija je ilstracija onoga što je Marks isticao o odnosu čoveka i prirode u kom čovek istražuje i koristi prirodu kao upotrebni predmet i pretvara u stvar posedovanja. Teorijsko i naučno poznavanje njenih samostalnih zakona je posedovanje određene moći koja je potčinjava ljudskim poterebama bilo kao predmet potrošnje, bilo kao sredstvo za proizvodnju. Uvid i geografski model pejzaža i urbanističko rešenje unutar kompleksa, postigla sam upotrebom fotografja sa sajta “Google Earth” i “Zoom earth” iz više različitih pozicija. Maketa je istrgnuta iz realnog prostora i umetnuta u oblik kamena nalik meteoru. Materijali korišćeni u izvedbi su mešavina veštačkih i organskih - gips, pigmenti, metal - mahovina, zemlja, pesak, voda. Oni su iskorišćeni u službi postizanja telesnog, dajući skulpturi organizmični oblik. Rad je predstavljen kao instalacija, izložen sa video radom "XIII Horizont", koji prati živote radnika unutar Jame daući dokumetarnu dimenziju radu.

“13. horizont” dokumentarni snimak rudnika Jama, video rad, trajanje:00:07:34, 2015.

Knjiga umetnika RTB Bor je onlajn arhiv celog projekta. Link trenutno nije dostupan. E-knjigu pogledajte

OVDE